દક્ષિણ-ટુ-ઉત્તર Interry પાણી ડાયવર્ઝન ઓફિસ મુલાકાત

22 એનડી  એપ્રિલ, 2018. રાજ્ય દક્ષિણ-ટુ-ઉત્તર પાણી ડાયવર્ઝન સત્તાવાર 3 ગુણવત્તા નિરીક્ષણ કરવા કંપની માટે આવે RD  એકમ પ્રોજેક્ટ બાંધકામ, જનરલ મેનેજર Xin ઝુઆગ દ્વારા સાથ આપ્યો હતો.


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-22-2018