ដំណើរទស្សនកិច្ចការិយាល័យបង្វែរទឹកទៅភាគខាងជើងខាងត្បូង-Interry ទៅ

នៅថ្ងៃទី 22 ទី  ខែមេសាឆ្នាំ 2018 ។ រដ្ឋភាគខាងត្បូងទៅខាងជើងផ្លូវការបង្វែរទឹកមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីពិនិត្យគុណភាពនៃ 3 ទី  ការសាងសង់គម្រោងឯកតាអមដោយស៊ីជួងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-22-2018 មេសា