South-to-North ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການນ້ໍາຫຼາກຫຼາຍເພື່ອ Interry

ເມື່ອວັນທີ່ 22 nd  ເມສາ, 2018. State South-to-North ຢ່າງເປັນທາງການນ້ໍາຫຼາກຫຼາຍມາບໍລິສັດໃນການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງທີ່ 3 rd  ກໍ່ສ້າງໂຄງການຫນ່ວຍບໍລິການ, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ Xin Zhuang.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: ເມສາ 22-2018