Өмнөд-тулд-Хойд Interry усны голдирол албан айлчлал

22-нд р  сарын, 2018 он. Төрийн Өмнөд-тулд-Хойд ус зайлуулах албан тушаалтны 3 чанарыг шалгах компани ирэх р  нэгж нь төслийн барилга, ерөнхий менежер Xin Zhuang хамт.


Post цаг: сарын-22-2018