جنوبي-to-شمال د اوبو د انحراف دفتر ته Interry سفر

22 د nd  د اپرېل، 2018. د بهرنیو چارو د جنوبي-to-شمال د اوبو د انحراف رسمي شرکت ته راشي او د 3 د کيفيت د پلټنې مه  واحد پروژې د رغونې، عمومي مدير Xin Zhuang له خوا ملتيا کوي.


ليکنه د وخت: Apr-22-2018