බංග්ලාදේශය චිතගොං ජල විදුලි ව්යාපෘතිය

ජූනි මස 12, 2018, INTERRY නිෂ්පාදනය බංග්ලාදේශයේ චිතගොං ජල විදුලි ව්යාපෘතිය සඳහා GRP පයිප්ප සියලු සාර්ථක පිළිගැනීම හා බෙදාහැරීම ආරම්භ කරන්න.

 දරු ප්රසූතිය කොන්ත්රාත්තුව කාලය සති 10 ක් පමණ, පූර්ව අවශ්යතාවක් ලෙස, නිෂ්පාදන ප්රමිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, අප සියලු සමාගම දෙපාර්තමේන්තු උත්සාහය සහ cooperations හරහා කල්තියා නිෂ්පාදනය ඉටු වේ. සහ භාණ්ඩ හොඳින් ලකුණු සැපයුමක් තහවුරු කිරීම සඳහා, වේලාව මත සැපයීමේ පෙර හොඳ තශසුකේ කිරීම. 


පශ්චාත් කාලය: ජූනි-12-2018